Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.

0. Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

1. De verkopen, leveringen, verhuringen en gelijk welke andere prestaties van JCA BV zijn van rechtswege onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden die alle voorgaande voorwaarden tenietdoen alsook deze uitgaande van de klant. Deze algemene voorwaarden kunnen gebeurlijk aangevuld worden door bijzondere voorwaarden, welke bepaald zullen worden in het bestek. Het doorgeven van een bestelling door de klant, al of niet d.m.v. een ondertekende bestelbon, behelst automatisch en zonder voorbehoud de aanvaarding van alle algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Elk ondertekend order verbindt solidair de ondertekenaar in eigen naam alsmede de persoon of rechtspersoon waarvoor de ondertekenaar handelt.

3. JCA BV is slechts gebonden tot uitvoering van een overeenkomst, na ontvangst van een door de klant naar behoren ondertekende offerte.

4. Alle prijzen en offertes worden gegeven uitgaande van de normale structuur van de werf. Alle kosten die het gevolg zijn van onzichtbare of niet meegedeelde structuurwijzigingen of aanwezigheden zoals rotsblokken, funderingen, onstabiele structuren, archeologische vondsten, e.d. zullen worden aangerekend. Van zodra dergelijke situatie zich voordoet, wordt de prijsberekening, zoals voorzien in de offertes, opgeschort en wordt er gewerkt in regie aan uurtarief waarbij alle kosten zoals ondermeer het tijdelijk weghalen van materialen, werfinrichtingen, werkmateriaal, voertuigen, in rekening zullen worden gebracht. Indien als gevolg hiervan de opdracht wordt beëindigd, dan zijn de schadevergoeding, voorzien in deze algemene voorwaarden van toepassing.

5. Zodra de werken worden voortgezet, zullen de meerkosten voor de uitvoering en hervatting van het werk afzonderlijk en supplementair in rekening worden gebracht.

6. Bij uitvoering van de werken onder toezicht van de opdrachtgever, is alle verantwoordelijkheid voor schade voor rekening van de opdrachtgever.

7. Indien geen toezicht door de opdrachtgever, dan is JCA BV enkel verantwoordelijk voor zware fout, doch niet voor schade aan structuren, inrichtingen en risico-elementen die niet uitdrukkelijk en op voorhand aan JCA BV werden gemeld.

8. JCA BV is evenmin verantwoordelijk voor foutloze schade (artikel 544 B.W.), dewelke te allen tijde ten laste blijft van de opdrachtgever.

9. De uitvoeringstermijn, in zoverre overeengekomen, wordt enkel gegeven t.t.v. inlichting en bindt JCA BV niet. Overschrijding van de termijnen kunnen geen afhouding, boete of schadevergoeding tot gevolg hebben, tenzij dit door JCA BV uitdrukkelijk werd aanvaard. Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

10. Indien uitdrukkelijk enige vergoeding werd overeengekomen, is de aannemer/verhuurder niettemin van alle verantwoordelijkheid ontslagen ingeval van overmacht. Worden ondermeer als overmacht aanvaard: de breuk van machines, algehele of gedeeltelijke staking, lock out, onderbreking bij levering van elektrische stroom, zware ongevallen in de werkplaats, woelingen bij de bevolking, vertragingen van de invoer, leveringsbeperkingen, slechte weersomstandigheden en in het algemeen alle andere omstandigheden die de normale uitvoering in de weg kunnen staan.

11. In de omstandigheden voorzien in het vorige artikel zal de levering of de uitvoering in de kortst mogelijke termijn na het ophouden van het toeval of de overmacht worden voortgezet.

12. Elke wijziging van de bestelling of opdracht laat JCA BV toe een meerprijs in rekening te brengen, zelfs indien de prijs, de meerwerken of de wijziging niet uitdrukkelijk of schriftelijk werd overeengekomen.

13. De toegang tot de werf dient op ieder ogenblik vrij en geschikt te zijn voor het transport en/of de plaatsing of uitvoering der werken. De klant zal de nodige maatregelen nemen om schade aan toegangswegen, de rijweg, het voetpad, opritten, enz… te voorkomen.

14. Bestellingen of opdrachten door de koper, opdrachtgever of huurder ondertekend kunnen door deze worden opgezegd mits een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 30% op het order. Indien de bestelling of de opdracht reeds in uitvoering is, dan wordt deze forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding vastgelegd op 50% van de nog uit te voeren werkzaamheden, levering of bestelling. Dit onverminderd het recht van JCA om haar werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

15. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.
Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.
Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

16. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen contant betaalbaar te Boom, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

17. Op het bedrag van de factuur is van rechtswege een intrest verschuldigd, gerekend aan 10% per jaar vanaf de factuurdatum door het eenvoudig bereiken van deze termijn en dit zonder enige ingebrekestelling. Alle kosten veroorzaakt door wanbetaling, vallen ten laste van de debiteur.

18. Indien het factuurbedrag niet betaald wordt op de vervaldatum, zal het zonder verdere ingebrekestelling eveneens verhoogd worden met een forfaitaire niet herleidbare schadevergoeding wegens laattijdigheid en buiten gerechtelijke administratieve kosten van 10% met een minimum van 250 €.

19. Klachten of bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn worden onze leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard. De termijn van 8 dagen kan worden verkort voor de gevallen voorzien in deze algemene en huurvoorwaarden. Klachten of bezwaren worden niet meer aanvaard na oplevering.

20. Niet-betaling of wanbetaling van één of meerdere facturen van JCA maakt een zware contractuele wanprestatie uit en geeft JCA het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

21. De opdrachtgever verplicht zich ertoe JCA BV in kennis te stellen van de aanwezigheid van niet zichtbare nutsleidingen of gevaren nodig voor het voorkomen van schade bij uitvoering der werkzaamheden, zoniet is de huurder/opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele beschadiging hiervan en de schade die hieruit voortvloeit.

22. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Willebroek of Mechelen en zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

23. Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

p = P x (0,40 x s + 0,40 x i + 0,20)
S                   I

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag.
“S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.
“I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

24. Gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen van de werken is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.
Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

25. De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

26. Behoudens andersluidende bepaling op de facturen van JCA, kan er geen korting wegens contante betaling worden toegepast.

27. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is JCA BV, Industrieweg 3 te Boom. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

HUURVOORWAARDEN ALS AANVULLING BIJ DE ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.

1. In geen enkel geval is JCA BV verantwoordelijk voor schade veroorzaakt d.m.v. gehuurd materiaal. De huurder zal desgevallend zelf dienen te zorgen voor een aangepaste verzekering en bij gebreke hiervan de verantwoordelijkheid volledig voor eigen rekening nemen. De huurder zal alle veiligheidsvoorzieningen treffen en respecteren om ongevallen en/of schade te vermijden.

2. De huurgoederen zijn vanaf het moment van afgifte dan wel vanaf het moment dat zij ter beschikking van de huurder gelaten zijn tot op het moment van teruggave of terugname, volledig voor rekening en risico van de huurder. De huurder moet zich bijgevolg “all risk” laten verzekeren ook tegenover derden.

3. Het is de huurder volstrekt verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de verhuurder het materiaal onder te verhuren of uit te lenen of ter beschikking te stellen van derden.

4. De verhuring van het materiaal loopt tot op de dag van de terugkeer in de magazijnen van de verhuurder.

5. Indien het materiaal niet is teruggebracht op de overeengekomen einddatum, dan heeft de verhuurder vanaf dat ogenblik het recht om het materiaal terug te halen, waar het zich ook moge bevinden, zonder een beroep te doen op de rechter, hetzij de huur verder aan te rekenen aan de dag Alle kosten voor de teruggave/terugname/terughalen van het materiaal zijn ten laste van de huurder.

6. De huurder wordt erop gewezen dat hij nooit eigenaar van het materiaal kan worden.

7. Indien de huurder de goederen in ontvangst neemt zonder enig voorbehoud, houdt dit de onbetwistbare erkenning in dat het verhuurde materiaal in goede staat van onderhoud en werkzaamheid is. Alle in huur gegeven goederen worden verondersteld in perfecte staat te zijn, indien bij afhaling of afgifte van de klant hierop geen opmerkingen worden gemaakt.

8. Het is ten strengste verboden dat aan het verhuurder materiaal veranderingen worden aangebracht, zelfs gedeeltelijk schildert of voorwerpen en/of aanpassingen aanbrengt van welke aard ook. Alle kosten, nodig om het materiaal terug in oorspronkelijke staat te krijgen, zullen aan de huurder worden aangerekend.

9. Van zodra diefstal wordt vastgesteld, moet hiervan onmiddellijk aangifte gedaan worden bij politie van de plaats van de feiten en dient JCA BV hiervan in kennis te worden gesteld. De huurder, zijn afgevaardigde en al diegenen die door deze overeenkomst verbonden zijn, verbinden zich ertoe JCA BV binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van diefstal of verlies van huurgoederen, beschadigingen, beslag of faling of elk ander feit dat de verhuurder kan aanbelangen. De huurder is in elk geval gehouden elke schade voor de verhuurder volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak. Hij is aansprakelijk voor ieder verlies, voor elke schade of minderwaarde van welke aard ook, zelfs indien de schade zonder fout of opzet werd aangericht.

10. Ongeacht de oorzaak bedraagt de schadevergoeding t.a.v. de huurgoederen minder dan 3 jaar forfaitair 85% der nieuwe aankoopwaarde, doch voor nieuwe of zeldzame goederen ten hoogste de nieuwwaarde ervan.

11. In zoverre de huurder in de volstrekte onmogelijkheid is om het materiaal aan de verhuurder terug te bezorgen wegens verlies, diefstal of totale vernieling, dan is de huurder aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd die overeenkomt met de nieuwwaarde, verminderd met de jaarlijkse waardevermindering van 5% en berekend op de nieuwwaarde geldig op de dag van de verdwijning of vernieling. De waardevermindering van 5% wordt berekend per volledig verlopen jaar sedert het materiaal door de verhuurder werd aangekocht. Een onvolledig jaar komt niet in aanmerking voor de waardevermindering van 5%. Voor nieuwe of zeldzame goederen wordt de vergoeding forfaitair bepaald op de nieuwwaarde ervan.

12. De beschadigde goederen worden gedurende ten hoogste 30 dagen na datum vanaf de schade ter beschikking van de huurder gehouden. De kosten worden bij factuur in rekening gesteld door JCA BV.

13. In zoverre JCA BV ingevolge zware fout toch tot enige schadevergoeding zou gehouden zijn, dan is de vergoeding van rechtswege beperkt tot herstel of vervanging van de beschadigde goederen en dit naar keuze van JCA BV. Elke vergoeding voor “consequential damage” is evenwel hoe dan ook uitgesloten.

14. Eventueel gemeentelijke en/of andere taksen en toelatingen zijn ten laste van de huurder.